Regulamin

Rezerwacja i płatności

 1. Rezerwacja domków jest wiążąca po jej potwierdzeniu przez recepcję. Rezerwacji można dokonać przez:
  e-mail: info@domkinarowni.pl
  telefonicznie: 605-691-112
 2. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku stanowiącego 30% całej należności na konto bankowe:
      Adam Kijas
      39 1020 2980 0000 2402 0149 1117
 3. Zadatek wpłacony na poczet rezerwacji nie podlega zwrotowi.
 4. Brak wpłaty w ustalonym terminie powoduje anulowanie rezerwacji.
 5. Wpłata zadatku stanowi równocześnie akceptację regulaminu. Pozostałą część opłaty za pobyt należy uiścić przelewem przed przyjazdem lub gotówką w momencie zakwaterowania.
 6. Każda dodatkowa osoba w domku, niezgłoszona przy dokonywaniu rezerwacji jest dodatkowo płatna – 50 zł/doba.
  Niewykorzystanie przez Gościa całości opłaconego pobytu na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.

Zameldowanie i pobyt

 1. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 w dniu przyjazdu do godziny 10:00 dnia następnego, w szczególnych przypadkach można ustalić inne godziny.
 2. Zameldowanie i wymeldowanie następuje w obecności zarządcy obiektu.
 3. Goście przebywający w domku proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku. Przez cały okres pobytu obowiązuje zasada uszanowania dobrosąsiedzkich stosunków.
 4. Do korzystania z domku uprawnione są osoby zameldowane.
 5. Jest możliwość przedłużenia pobytu, jeżeli poza okresem umówionym nie nastąpiła rezerwacja. W przypadku chęci przedłużenia pobytu ponad ustalony termin, prosimy o możliwie szybkie zgłoszenie zapotrzebowania u właściciela.
 6. Zakwaterowanie odbywa się na podstawie okazanego dokumentu tożsamości oraz podpisaniem Regulaminu.
 7. Najemca nie może przekazywać ani udostępniać domku osobom trzecim. Domek nie może być zamieszkiwany przez większą ilość osób, aniżeli zgłoszoną przy rezerwacji.
 8. W domku znajduje się pościel na jeden okres wynajmu.
  Domki są przekazywane gościom w użytkowanie i odbierane przy wyjeździe przez jedną osobę do tego upoważnioną. Goście proszeni są o wcześniejsze zgłaszanie godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku.
 9. Domki są zawsze posprzątane i takie należy pozostawić po swoim pobycie. Wszelkie śmieci najemcy wyrzucają we własnym zakresie do koszy do tego celu przeznaczonych. Obowiązuje segregacja odpadów.
 10. W domkach obowiązuje całkowity zakaz przenoszenia mebli i łóżek.
 11. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób jego odwiedzających w okresie trwania umowy najmu.
 12. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia mienia domku prosimy Gości o natychmiastowe poinformowanie właściciela, celem dokonania naprawy lub wymiany. Rekompensata finansowa za naprawę lub wymianę zostanie naliczona wg kosztów naprawy/wymiany i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.
 13. W związku z ponoszeniem przez rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i wszelkie skutki działań swoich dzieci, zwracamy się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.
 14. W obiekcie obowiązuje cisza nocna od 22:00 do 7:00.
 15. Za rzeczy pozostawione w domku właściciel nie ponosi odpowiedzialności w związku z czym prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 16. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe mienie pozostawione w  domku (w szczególności za: środki pieniężne, papiery wartościowe, biżuterię, kamienie szlachetne, dokumenty, zbiory numizmatyczne i filatelistyczne, dzieła sztuki lub inne przedmioty o charakterze wartościowym, zabytkowym, artystycznym lub unikatowym).
 17. Miejsce postojowe przy domku jest miejscem niestrzeżonym, właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.
 18. Przebywanie psów na terenie domku dozwolone jest tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem (należy okazać ważne świadectwo szczepień oraz posiadać smycz i kaganiec). Właściciele psów proszeni są o sprzątanie odchodów. Obecność zwierząt nie może zakłócić wypoczynku innym. Obowiązuje kategoryczny zakaz pozostawiania psa bez opieki.
 19. W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, czystości, porządku, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia domku Goście proszeni są o poinformowanie o tym właściciela pod nr tel. 605691112 i żądania podjęcia środków zaradczych.
 20. Najemcy mają obowiązek przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (aneks kuchenny), nie użytkować urządzeń grzewczych lub innych, które mogą powodować zagrożenie pożarowe. Ze względu na bezpieczeństwo zabrania się używania w domku urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia domku.
 21. Na terenie wokół domku obowiązuje zakaz palenia ognisk. Istnieje specjalnie do tego celu wyznaczone miejsce.
  W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
 22. Goście przebywający w domkach proszeni są o zapoznanie się, w którym miejscu znajduje się gaśnica przeciwpożarowa i jak się ją użytkuje.
  Właściciel zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu domku przez Gości, którzy nie przestrzegają Regulaminu – szczególnie i w rażący sposób zakłócających wypoczynek innym sąsiadom.
 23. Za dewastację domków, nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki (konieczność wymiany wyposażenia, dodatkowe prace obsługi) użytkownicy domków będą obciążeni dodatkowymi opłatami.
 24. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

Polityka Prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest AJK-SYSTEM ADAM KIJAS, Równia 85A, 38-700 Ustrzyki Dolne, NIP: 6891160351 REGON: 384346005.

 1. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  Dane osobowe podawane w formularzach na stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów.
 2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter
 3. Dane osobowe przetwarzane są:
  – zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  – zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  – w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  – w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą
  – w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli na przykład zapisałeś się na newsletter
 4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@domkinarowni.pl
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 7. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
  Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

 

Lokalizacja

Domki Na Równi
38-700 Ustrzyki Dolne
Równia 85a

Kontakt i rezerwacja

tel. +48 605 691 112
e-mail: info@domkinarowni.pl

Obserwuj nas

 

Partnerzy